Neuvonta

YHTEYSTIETOJA

 

Poliisi (kaikki syrjintärikokset)

www.poliisi.fi
Poliisilaitokset
 

Työsuojelu (syrjintä työelämässä)

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus
Työsuojelupiirit

 

Valtuutetut (syrjinnän neuvonta eri perustein)

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu

 

Muita tahoja

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Oikeusapu (yleinen oikeudellinen neuvonta)

Rikosuhripäivystys (apua rikoksen uhrille)

 

Jos kohtaat syrjintää tai olet todistajana syrjintätilanteessa, on tärkeää, ettet jää asian kanssa yksin, vaan otat yhteyttä tahoon, josta saat neuvontaa ja tukea viedä asiaasi eteenpäin. Tälle sivulle on kerätty neuvoja, mihin voit ottaa yhteyttä riippuen siitä, tapahtuuko syrjintä esim. työpaikalla, etnisen taustan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Ilmoita syrjinnästä viranomaisille

Syrjintä työelämässä

Etninen syrjintä muualla kuin työelämässä

Muita neuvontaa ja lisätietoa antavia tahoja


 

 

Ilmoita syrjinnästä viranomaisille

Syrjintä on rikos. Syrjinnästä voi tehdä rikosilmoituksen poliisiasemalla. Alustavan arvion siitä, onko jokin yksittäinen teko tai menettely rikos, tekevät poliisi ja syyttäjä.

Pääsääntö on, että vain elinkeinotoiminnassa ja julkisia palveluja annettaessa sekä työelämässä tapahtuva syrjintä katsotaan rikokseksi. Yksityisen ihmisen huono käytös tai kielteinen asenne esimerkiksi maahanmuuttajia tai vanhuksia kohtaan ei ole rikos. Kaikki rasistisiksi tai syrjiviksi koetut teot eivät ole aina rikoksia.

Syrjintätilanteen jälkeen

Kirjoita muistiin
- mitä tapahtui
- milloin tapahtui: paikka ja kellonaika
- missä tapahtui: paikka mahdollisimman tarkasti
- kuka oli tekijä: tekijän, virkailijan tai elinkeinoharjoittajan nimi tai muuten henkilön tai ryhmän tuntomerkit
- kuka muu henkilö oli todistamassa tapahtumaa (ja hänen yhteystietonsa).

Ota yhteyttä poliisiin. Rikosilmoituksen voi tehdä esimerkiksi lähimmällä poliisilaitoksella tai puhelimitse.


 

Syrjintä työelämässä

Kaikki työelämään liittyvä syrjintä kuuluu työsuojelupiireille, tapahtui se millä perusteella tahansa. Lisäksi työsyrjinnästä voi tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Jos kohtaat syrjintää työpaikallasi:
- Pyri ratkaisemaan asia ensisijaisesti työpaikalla.
- Jos mahdollista, keskustele asiasta ensin syrjijän kanssa.
- Voit myös kirjata tapahtumat.
- Pyydä työpaikan luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan apua.
- Jos tilanne ei selviä työpaikalla, ota itse tai pyydä henkilöstön edustajaa ottamaan yhteyttä ammattiliittoon. Voit myös ottaa yhteyttä työsuojelupiiriin tai tasa-arvovaltuutettuun, jos kysymys on naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.
- Jos ratkaisua ei saada aikaan, asia voidaan riitauttaa oikeudessa tai siitä voidaan tehdä tutkintapyyntö poliisille.


Apua yhdenvertaisuusvaltuutetulta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa neuvoja ja ohjeita sekä auttaa syrjintäepäilyn selvittämisessä. Tarvittaessa valtuutettu ryhtyy toimenpiteisiin syrjinnän uhrin oikeusturvan takaamiseksi. Syrjintäepäilyn selvittämiseksi valtuutettu voi pyytää vastapuolelta selvityksiä sekä asiaan liittyviä lisätietoja eri toimijoilta. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on laaja yleinen tiedonsaantioikeus ja oikeus saada myös salassa pidettäviä tietoja.

Pääasiallisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun tarjoama oikeudellinen apu on neuvontaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole toimivaltaa määrätä toista viranomaista toimimaan tietyllä tavalla tai tekemään tietynsisältöistä päätöstä. Valtuutettu ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemää päätöstä. Yhteydenotto valtuutettuun ei korvaa muita asiassa mahdollisesti käytettävissä olevia oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyitä, joten jos esimerkiksi kielteiseen päätöksen voi hakea muutosta, tämä tulisi tehdä ennen yhteyden ottamista valtuutettuun.

Katsoessaan sen tarpeelliseksi valtuutettu ohjaa asiakkaan ottamaan yhteyttä yleiseen oikeusaputoimistoon tai asianajajaan. Valtuutettu voi ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi ja  periaatteellisesti merkittävissä ja syrjinnän ehkäisemisen kannalta ennakkotapausarvoa omaavissa tapauksissa hän voi poikkeuksellisesti avustaa tai määrätä toimistonsa työntekijän avustamaan syrjinnän kohteeksi joutunutta.

Halutessasi voit myös viedä syrjintäasiasi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi harkintansa perusteella avustaa sinua hakemuksen tekemisessä.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Lautakunnan tehtävänä on antaa oikeussuojaa niille, jotka ovat kokeneet tulleensa syrjityksi tai tulleensa syrjintään liittyvien kiellettyjen vastatoimien kohteeksi. Syrjintälautakunta soveltaa yhdenvertaisuuslakia kaikkiin luonnollisiin ja oikeushenkilöihin sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa. Yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan kuuluvia julkisia yhteisöjä ovat mm. valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta.

Työsuhteeseen, julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen, työhönottoperusteisiin, työoloihin, työehtoihin, henkilöstökoulutukseen tai uralla etenemiseen liittyvät kysymykset eivät kuulu syrjintälautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoa: http://yvtltk.fi/fi/

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan yhteystiedot:

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA
Vuorikatu 24
00100 Helsinki

PUH: 029 5150 159

Sähköposti: yvtltk@oikeus.fi

 

 

Pakolaisneuvonta antaa oikeudellista apua rasismin kohteeksi joutuneille.