Vad då Equality.fi?

Broschyr om diskrimineringslagen
Verktyg för bedömning av likabehandling
Demokrati.fi-webbtjänsten

KAMPANJER:

Syrjinnästä vapaa alue -logo
Område fritt från diskriminering
Likabehandling först och främst -projektet logo
YES Likabehandling först och främst

EU:n Progress-ohjelman logoEuroopan unionin logo

Likabehandling är en grundläggande rättighet. I ett rättvist samhälle har alla människor likvärdiga möjligheter att utbilda sig, arbeta och få olika tjänster.

Webbplatsen yhdenvertaisuus.fi är avsedd som informations- och materialbank för personer och organisationer som är intresserade av likabehandling och icke-diskriminering. På webbplatsen finns information om lagstiftningen och undersökningar samt om olika minoriteter. Här hittar du också utbildningsmaterial, information om aktuella evenemang och pågående kampanjer.

Aktuell

Diskriminering, utanförskap och attitydproblem vardag för personer med funktionsnedsättning

12/12/2016
Utredningen om diskrimineringsupplevelser hos personer med funktionsnedsättning som diskrimineringsombudsmannen har gjort ger en dyster bild av vardagen och samhällspositionen hos personer med funktionsnedsättning. Av respondenterna berättar över 60 % att de upplevt diskriminering under det senaste året. Respondenterna uppfattar attitydklimatet som dåligt eller mycket dåligt. Deltagandet i arbetsmarknaden hos personer med funktionsnedsättning är lågt trots förhållandevis god utbildningsnivå. Nästan hälften av respondenterna i ombudsmannens webbenkät är pensionärer.

JUSTITIEMINISTERIET INFORMERAR 21.4.2016: Projekt for att främja goda relationer mellan befolkningsguper startas

21/4/2016
Justitieministeriet har startat ett pilotprojekt som syftar till att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper på orter där det bor asylsökande.

Utredning: Hatretorik inverkar på offrets allmänna känsla av trygghet

3/3/2016
Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av justitieministeriet inverkar hatretorik och trakasserier på offrets allmänna känsla av trygghet. Enligt svarandena hade hatretorik också inverkat på deras psykiska hälsa och förtroende för myndigheterna. Målgruppen för utredningen var personer som hör till olika minoritetsgrupper, såsom invandrare, romer, samer, personer med funktionsnedsättning samt personer som hör till religiösa minoriteter eller sexual- och könsminoriteter.

Nytt verktyg för bedömning av likabehandling för att underlätta utarbetandet av likabehandlingsplaner

21/1/2016
Enligt diskrimineringslagen som trädde i kraft vid ingången av år 2015 ska förutom staten och kommunerna även utbildningsanordnare och arbetsgivare utarbeta en likabehandlingsplan och främja likabehandling

För webbplatsen ansvarar justitieministeriet. Webbplatsen har skapats som ett led i handlingsprogrammet mot diskriminering som finansieras av Europeiska kommissionen.